Barn, unga och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden är försäkrade hos Länsförsäkringar. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring, och gäller inte vid sjukdom.

Skadeanmälan

För att den skadedrabbade ska ha rätt till ersättning måste hen ha sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål samt anmält skadan till kommunens försäkringsbolag antingen på telefon 031-63 23 75 eller e-post personskada@gbg.lansforsakringar.se . Tänk på att inte slänga skadade kläder eller andra föremål t.ex. glasögon innan försäkringsbolaget medgivit detta. 

Taxiresor och ersättningar

Om eleven behöver taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska den behandlande läkaren utfärda ett intyg om detta. Av intyget ska framgå under vilken period eleven behöver transport. Innan taxiresorna till och från skolan beställs, ska Länsförsäkringar kontaktas, telefon 031-63 23 75.