Kuratorer och psykologer ingår i grundskolornas, grundsärskolans, gymnasiets och gymnasiesärskolans elevhälsa.

Kuratorer

En skolkurator är utbildad socionom och bidrar med psykosocial kompetens i elevhälsoarbetet. Psykosocialt arbete i skolan innebär att upptäcka risk- och friskfaktorer i elevens hela livssituation, att stärka elevens egna förmågor och mobilisera nätverket runt individen. Skolkuratorn kan arbeta direkt med elever eller indirekt via skolpersonal för att stödja enskild elev eller grupper av elever. Kuratorn arbetar också övergripande och främjande för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Skolkuratorerna arbetar för ett gott samarbete mellan elev, föräldrar och skola. Vid behov kan kontakt förmedlas till externa hjälpinsatser såsom socialtjänsten, ungdomsmottagningen, Familjehuset, BUP, habilitering och LSS verksamhet.

Psykologer

Psykologerna bidrar med psykologisk kompetens i elevhälsoarbetet bland annat omkring frågor som rör barns och ungas inlärning, utveckling, beteende och relationer. Psykologerna arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande, exempelvis genom konsultation och handledning mot skolpersonal och skolledning omkring frågor som rör enskilda elever, grupper av elever eller skolan som organisation. Psykologerna kan även arbeta med utredande och stödjande insatser mot elever och med föräldrastöd.