Partille kommuns skolor och förskolor arbetar inkluderande. Det innebär att vi strävar efter att alla barn och elever ska få sin utbildning på vald skola eller förskola och i sin ordinarie grupp eller klass.

Målet är dels att stärka barns och elevers känsla av tillhörighet och dels att anpassa förskolors och skolors lärmiljö och pedagogik efter varje individs behov. Barn- och elevhälsoarbetet bedrivs i alla miljöer och av all personal i förskola, grundskola och gymnasium. Det är rektor som har det övergripande ansvaret för barn- och elevhälsoarbetet.

Elevhälsa

På varje skolenhet i Partille kommun finns ett elevhälsoteam där skolsköterska, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens ingår. Vid behov finns även tillgång till skolläkare samt studie- och yrkesvägledare. Teamets arbete leds av rektor.

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att, tillsammans med skolans övriga personal, stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Detta eftersom lärande och hälsa på många sätt påverkas av samma generella faktorer. Elevhälsan är därför en viktig del i skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.

Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Tillsammans med skolans övriga personal har man ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsan har även särskilt ansvar för att undanröja hinder i varje enskild elevs lärande och utveckling.

Dokumentation inom elevhälsan

De kommunala skolorna i Partille kommun (grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola) använder det digitala systemet UNIKUM för dokumentation av extra anpassningar och särskilt stöd. För dokumentation av elevhälsans arbete används systemet PMO (Profdoc Medical Office).