Här kan du läsa om riktlinjer för vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker.

Patienter som omfattas av den kommunala hemsjukvården erbjuds vaccinering i hemmet. 

Sjuksköterska som har genomgått utbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom har behörighet att ordinera vaccin mot säsongsinfluensa för personer i riskgrupperna.

För övriga patienter är det läkare som ordinerar vaccin till varje enskild patient och sjuksköterska kan sedan utföra vaccinering.

 

Riskgrupperna som rekommenderas säsongsinfluensavaccin

 • Personer över 65 års ålder 
 • Gravida efter graviditetsvecka 16

Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd;

 • kronisk hjärtsjukdom
 • lungsjukdom, såsom KOL eller astma
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes mellitus
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Folkhälsomyndighetens rekommendation om influensavaccination till riskgrupper.

Kontraindikationer mot vaccinering av säsongsinfluensa

Överkänslighet mot ägg eller någon annan av vaccinets beståndsdelar. All som kan äta sådant som innehåller ägg, till exempel pannkaka, sockerkaka, kan vaccineras.

Vid akut febersjukdom skall vaccinationen senareläggas.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Vaccin är färskvara. Finns det kvar vaccin från förra året ska det inte användas. Vaccinet ska förvaras i kylskåp och får inte frysas. Det ska förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt. Vaccinet ska anta rumstemperatur före användning. Omskakas före injektion.

Överkänslighet

Enligt VG regionens smittskyddsenhets rekommendationer behöver inte läkare vara närvarande vid vaccination.

Akutläkemedel skall finnas tillgängligt vid vaccination. Vid vaccination krävs att det finns dels resurser för att förebygga överkänslighetsreaktioner, dels en beredskap för att behandla överkänslighetsreaktioner.

Om patienten mår väl finns inget krav på övervakning efter injektion.

Dokumentation

Underlag för behovsbedömning och dokumentation som tagits fram från Smittskyddsenheten ska användas.

Detta underlag ska underlätta arbetet för ordinatören att ta ställning till om patienten ska vaccineras mot influensa. I vissa fall behöver följdfrågor ställas och det kan bli aktuellt att konsultera läkare om det förekommer några tveksamheter inför vaccinationen. 

Underlaget kan hanteras som ett tillfälligt dokument och får kastas när adekvata uppgifter journalförts i Svevac. Alla frågorna till patienten behöver inte journalföras men om det framkommer någon uppgift av särskild betydelse för den medicinska bedömningen. Om exempelvis patienten tackat nej till vaccination bör dokumentet sparas.

Utförd vaccination skall dokumenteras i det nationella informationssystemet för vaccinationer, Svevac. 

Pneumokockvaccination

 Risken att drabbas av invasiv pneumokockinfektion är ökad hos personer över 65 år och hos dem som har vissa kroniska sjukdomar eller andra risktillstånd, se nedan; 

Vaccination mot pneumokockinfektion rekommenderas därför till följande grupper:

 Vuxna och barn över två år med följande diagnoser eller tillstånd; 

 • aspleni/hypospleni
 • likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
 • cochleaimplantat
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar; stamcells- eller benmärgstransplantation, hematologisk cancer, sicklecellsanemi 

Vuxna och barn över två år med följande diagnoser eller tillstånd efter individuell bedömning; 

 • kronisk hjärtsjukdom
 • kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, t. ex. kroniska sjukdomar eller cystisk fibros
 • kronisk leversjukdom
 • kronisk njursvikt
 • diabetes mellitus
 • andra tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling, t. ex. lungcancer, behandling med TNF-alfa-hämmare eller cytostatika

 Samt; 

 • personer som är 65 år eller äldre
 • personer med alkoholmissbruk, efter individuell bedömning
 • rökare, efter individuell bedömning

 För friska personer, 65 år eller äldre, rekommenderas inte längre förnyad pneumokockvaccination. 

För övriga personer med kroniska sjukdomar eller andra riskfaktorer avgör behandlande läkare tidsintervallet till nästa dos av pneumokockvaccin, samt typ av vaccin.

Antiviral behandling och profylax

Personer med misstänkt eller konstaterad influensa bör erbjudas antiviral behandling om de, avsett ålder, tillhör en medicinsk riskgrupp eller är över 65 år. Antiviral postexpositionsprofylax innebär att i förebyggande syfte använda antivirala medel efter att en person har utsatts för influensasmitta. Det rekommenderas till personer i riskgrupper där vaccination inte har varit möjlig och till personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar och dåligt immunsvar på vaccination.

Föreskrifter och allmänna råd som ska vara kända för sjuksköterska som vaccinerar

 Allmänna bestämmelser om ordination av läkemedel finns i HSLF-FS 2018:43 . 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1999:26) om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner.

 

 

Har du frågor?

Om du har frågor om vaccination kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som du når via kundcenter eller internkatalogen.