Syftet med riktlinjen för vårdtagares sällskapsdjur är att ta tillvara de positiva effekterna som djur anses ha på människor samt skapa en trygg och säker miljö för husdjur och brukare. De som finner glädje i att ha djur omkring sig ska i så stor utsträckning som möjligt ha möjlighet att ha det.

Riktlinjerna ska kunna användas som grund på varje arbetsplats i samförstånd för att möjliggöra att husdjur kan vistas på ett boende på ett sätt som inte medför olägenhet för andra. Husdjur ska inte utsättas för smitta eller föra med sig smitta till andra brukare. Ett individuellt beslut om att husdjur får flytta med brukare till boendet tas av enhetschef.

Boendes djur

Den enskilde bör ha möjlighet att ta med sitt husdjur vid inflyttning till ett boende.

Enhetschefens ansvar

Enhetschefen får avgöra om det lämpligt och möjligt att ta med husdjuret med tanke på utrymme och ansvaret för djurets välbefinnande. I samband med att någon som har ett husdjur flyttar in ska boendet tillsammans med den enskilde göra upp en plan för djuret ska tas omhand när den enskilde inte längre klarar av det och vilket ansvar som respektive part har. Det är enhetschefen som bedömer om den enskilde inte verkar kunna ta hand om djuret. Det är också enhetschefens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder om ett djur skapar olägenhet för övriga boende.

I den enskildes lägenhet

Djur ska hållas i den enskildes lägenhet och korridoren är att se som en transportsträcka för att komma ut. Då det är det som vilken trappuppgång som helst, vilket underlättar för eventuella allergiker. Det kan i samråd med enhetschefen göras upp om eventuella andra lokaler ska vara tillgängliga för djur, permanent eller tillfälligt.

Anhörigas djur

Även anhörigas djur kan utgöra ett positivt inslag för de boende. Innan djur tas med ska det göras en överenskommelse med enhetschef och det är enhetschefen som avgör om det är lämpligt att djuret följer med. 

Personalens djur

Partille kommun tillåter inte att personalen tar med sina egna djur till särskilda boenden.

Allmänna djur

För djur på boende som är inköpta av boendet och inte har någon specifik ägare, ska en utförlig skötselplan finnas upprättad för att säkerställa att djuren får den skötsel de behöver. Enhetschefen har att bestämma om det ska finnas en särskild utsett i personalen som sörjer för djuret ifråga eller om det ska läggas upp på ett alternerande schema där flera i personalen tar han om djuret. För djur som är inhyrda, exempelvis akvarium, kan boendet välja om det ska skötas av företaget eller boendet.

Vårdhund

För enskilda personer kan det ha betydelse och göra skillnad att träffa en vårdhund. Vårdhund är en utvald hund som en del av ett ekipage där hund och dess förare tränats för uppgiften. Endast våra utbildade vårdhundar får vistas i verksamheten tillsammans med hundföraren. Enhetschefen avgör om det finns lokaler, utöver den boendes bostad, där det är lämpligt att tillåta vårdhund. På enheter där vårdhundar vistas ska det finnas en tydlig information vid entrén. 

Ansvar

Som hundägare har man alltid ett strikt ägaransvar, det vill säga man är alltid enligt lag ansvarig för vad djuret företar sig oavsett om hunden blivit provocerat eller inte.  Ansvaret gäller även om någon annan ”lånar” hunden. Ägaren/hundföraren har ansvar för:

  • hundens säkerhet och välbefinnande
  • att ha hunden kopplad eller under omedelbar uppsikt

Hygienrutiner

Husdjur ska inte närvara vid matlagning och måltider

Enligt Livsmedelslagen får husdjur inte ha tillträde till utrymmen där livsmedel bereds, hanteras eller lagras. Exempelvis på boende med öppen planlösning ska inte katten vara med när man ordnar frukost eller breder smörgåsar. Under gemensamma måltider ska inte husdjuret vara med. De bör heller inte ha tillträde till andra platser som är av hygienisk betydelse för verksamheten, till exempel omklädningsrum och sköljrum.

Husdjuret ska ha egen matplats

Husdjuret serveras sin mat på lämplig plats, inte på samma plats där brukare äter. Undantag görs för enskilda lägenheter där lägenhetsinnehavaren själv fattar beslut.

Hantering av husdjur vid smitta

Även hundar kan ha MRSA inte bara vi människor. Husdjur som på något sätt uppvisar sjukdom eller smitta ska inte vistas utanför brukarens lägenhet. Husdjur ska absolut inte umgås med andra brukare när det finns känd MRSA, VRE eller andra multiresistenta bakterier, inte heller vid TBC, salmonella eller magsjuka. För brukare som har känd multiresistent bakterie är det tillåtet att vara tillsammans med hunden utomhus.

Under magsjukeutbrott bör inte husdjur vistas utanför brukarens lägenhet mer än nödvändigt. Om husdjuret insjuknar i magsjuka ska det gå minst 48 timmar efter sista symtom innan husdjur får umgås med andra. Annan smitta som bör föranleda en diskussion är exempelvis oklar diarré hos husdjur eller brukare. Dessa smittor är kontaktsmittor och handhygien hos personal och brukare har stor betydelse.

Barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar är känsligare för infektioner. Man bör undvika att husdjur slickar brukare i ansiktet, särskilt kring munnen eftersom smitta oftast sker från avföring till mun. Man ska heller inte diska djurens tillbehör i vårdtagarnas diskmaskin eller med samma diskborste.

Ledarhund, servicehund och signalhund bör tillåtas

Enligt Livsmedelsverket bör funktionshindrad person få medföra ledarhund, servicehund eller signalhund i serveringslokal under förutsättning att detta inte medför risk att livsmedlen förorenas. På de enheter där hundar finns ska det finnas tydlig information vid entrén.

Har du frågor?

Om du har frågor om rutiner för sällskapsdjur kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som du når via kundcenter eller internkatalogen.

Bakgrund

Bakgrund till rutin för sällskapsdjur

Enligt WHO (världshälsoorganisationen) är antibiotikaresistens ett växande folkhälsoproblem i hela världen. Antibiotikaresistens innebär att vissa bakterier är motståndskraftiga mot vissa antibiotika och infektioner kan då vara svårbehandlade eller i värsta fall inte gå att behandla alls.
Risken för resistensutveckling ökar vid antibiotikaanvändning, varför det är av största vikt att förhindra smittspridning. Smittor, även till exempel magsjuka överförs mellan människor och mellan människa och djur. Förekomsten av resistenta bakterier som till exempel MRSA och VRE ökar i Sverige och därigenom även i vår verksamhet.