Grunden för läkemedelshantering inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den ska vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga förutsättningar.

Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar patienter med starkt varierande hälsotillstånd och skiftande förmåga att ta ansvar för behövliga vårdåtgärder. Det medför att förutsättningarna för läkemedelshanteringen kommer att variera.

Lokal rutin för läkemedelshantering

Lokal rutin för läkemedelshantering i Partille kommun har till uppgift att säkerställa läkemedelshanteringen och minska risken för avvikelser.  

Akut behov

Vid nedanstående akuta tillstånd ska läkemedel ges omedelbart. Därefter kontaktas tjänstgörande sjuksköterska. Dessa tillstånd är: 

 • Patient med epilepsi som står på kramplösande klysma vid behov
 • Patient med risk för att utveckla anafylaktisk reaktion och som står på Epipen vid behov
 • Patient med diabetes som på grund av lågt p-glucos är medvetandesänkt och som står på Glukagon vid behov  

Vid andra akuta tillstånd ring 112.

Ansvarsfrågan vid läkemedelshantering

Utgångsläget är att den enskilde själv ansvarar för omhändertagande och förvaring av de läkemedel som ordinerats samt för den egna medicineringen. När den enskilde inte kan ta ansvar för sin läkemedelsbehandling träder Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1) i kraft. Sjuksköterskan som svarar för vården får göra en praktisk lösning i samråd med den enskilde, patientansvarig läkare och närstående.  

Målsättningen med läkemedelshanteringen är patientens säkerhet. Det uppnås genom säkra rutiner i alla led. Från ordination, iordningställande, överlämnande till intag och uppföljning.

Sjuksköterskans ansvar

Sjuksköterskan ansvarar för att patienten får den vård och behandling som läkaren ordinerat. Sjuksköterskan har även ansvar att kontrollera effekten av insatt läkemedel och vara läkaren behjälplig med uppföljning av ordinationen. Sjuksköterskan ska vid behov bistå läkare i utredning och bedömning inför ett läkemedelsövertag. Om läkare har beslutat om ett läkemedelsövertag ska det framgå tydligt i omvårdnadsjournalen.

Ordinationshandling

Den sjuksköterska som ansvarar för patientens läkemedelshantering ansvarar också för att aktuell ordinationshandling alltid finnas hos patienten. På ordinationshandlingen ska framgå varför läkemedlet är förskrivet, läkemedlets namn, form, styrka, dosering, administrationssätt och tidpunkterna för administrering. Telefonordination får ske i undantagsfall. Då ska ordinationen ska tas emot, dokumenteras och signeras av sjuksköterska. Tidpunkt för ordinationen samt vem som ordinerat skall anges. Ordinerande läkare ska snarast i efterhand signera.

Signeringslista

När hemsjukvården ansvarar för patientens läkemedelshantering ska en signeringslista för överlämnande av läkemedel upprättas av sjuksköterska. Signeringslistan ska innehålla information om klockslag, dispensering och beredningsform. Signeringslistan är en journalhandling. Utbyte av signeringslistan hos patienten kan utföras av delegerad personal. Hanteringen av signeringslistor på den enskilda enheten ska beskrivas i den lokala instruktionen för läkemedelshantering.

Vid avvikelse ska alltid sjuksköterska kontaktas som sedan gör bedömning av åtgärd. Läkare ska alltid kontaktas när patientens hälsotillstånd så kräver. Avvikelsen ska rapporteras enligt rutin och dokumenteras i journal.

Sjuksköterska ansvarar för att läkemedlen förvaras korrekt. För hantering av narkotikaklassade läkemedel gäller särskilda regler.

Utanför läkemedelsförrådet får finnas mindre antal läkemedel i akutväska som dokumenteras i den lokala instruktionen. Andra funktioners ansvar Information om andra yrkesgruppers och funktioners ansvar för läkemedelsbehandling finns i utfällsmenyn längre ner på sidan.

ApoDos

Dosexpedition är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil medicinering men som inte kan klara sin läkemedelshantering själv till exempel på grund av fysiska och eller psykiska hinder. Läkemedel levereras i ett dosband med dospåsar för en eller två veckors förbrukning åt gången. Varje påse är tydligt märkt med patientens namn, födelsedatum, påsens innehåll och vid vilken tidpunkt läkemedlen ska tas. En del läkemedel går inte att packa i dospåsar och levereras därför i sin helförpackning (originalförpackning). Det kan till exempel vara flytande läkemedel eller läkemedel att ta vid behov. Ordinationerna på dosreceptet är liksom vanliga recept giltiga högst ett år. Läkare måste kontaktas för förnyelse innan de går ut.

Akutförråd av läkemedel

Läkemedel enligt generella direktiv

De generella behandlingsanvisningar som är godkända av läkemedelskommittén i Västra Götaland och påskrivna av ansvarig distriktsläkare i primärvården skall följas. De generella direktiven gäller enbart för vårdtagare inom den kommunala hälso- och sjukvården. Dessa läkemedel ska förvaras i särskilt läkemedelsförråd som enbart sjuksköterska har tillgång till.

Direktiv för användning och beställning hittar du under rubriken dokument. Lokal rutin för läkemedelsförrådet på Forellen samt rutin för uttag ur basförråd hittar du i utfällsmenyn längre ner på sidan.

Hantering av läkemedel

Läkemedel ska förvaras

 • Enligt tillverkarens anvisningar och oåtkomligt för obehöriga
 • Under säkra förhållanden i den enskildes bostad eller i särskilt förråd som är anpassat till verksamhetens inriktning  

Vid förvaring i gemensamt läkemedelsskåp skall läkemedlen förvaras väl åtskilda i en box/ låda för varje patient märkt med personnummer och namn. Endast behörig personal ska ha tillgång till koder eller nycklar till läkemedelsskåp. För att underlätta läkemedelshantering bör läkemedel, ordinationshandlingar och signeringslistor förvaras tillsammans.

Lokal instruktion för läkemedelshantering

Lokal instruktion för läkemedelshantering är ett komplement till Riktlinje för läkemedelshantering i Partille kommun. Varje enhet måste komplettera MAS riktlinje för läkemedelshantering med en lokal instruktion. Lokal instruktion gäller då läkemedelsansvaret har övertagits av sjuksköterska. Blankett Lokal instruktion för läkemedelshantering hittar du under rubriken dokument på den här sidan. Skicka en papperskopia till MAS.

Hantering av avlidnas läkemedel

Läkemedel tillhör dödsboet och går inte att neka utlämning till anhörig. Erbjud anhöriga att lämna tillbaka läkemedel till apoteket som kasserade läkemedel. Önskar anhöriga att få narkotiska preparat som skrivs i narkotikajournal, avslutas journalen med underskrift från anhörig samt den sjuksköterska som avslutar narkotikajournalen. Anhöriga skall även informeras om att endast den som fått narkotiska preparat utskrivet av  ordinatör får inneha dessa.

Förvaring av läkemedel

Läkemedel förvaras under säkra förhållanden i den enskildes bostad eller i särskilt förråd som är anpassat till verksamhetens inriktning. Läkemedel skall förvaras enligt tillverkarens anvisningar och oåtkomligt för obehöriga. Endast behörig personal skall ha tillgång till koder eller nycklar till läkemedelsskåp. Vid förvaring i gemensamt läkemedelsskåp ska läkemedlen förvaras väl åtskilda i en box/ låda för varje patient märkt med personnummer och namn. För att säkerställa läkemedelshantering bör läkemedel, ordinationshandlingar och signeringslistor förvaras tillsammans.

Kassering av läkemedel

Läkemedel som ordinerats till en enskild är personlig egendom. Därför krävs dennes medgivande krävs när läkemedel ska kasseras. Tabletter, (kartor klipps sönder), kapslar, stolpiller, salvtuber, astmasprayer, ampuller och mindre injektionsflaskor läggs i avsedd låda för retur till apoteket. Tomma ampuller och injektionsflaskor hanteras som glasavfall. Kassation av narkotika ska göras med kontrasignering i förbrukningsjournal. Läkemedelsförpackningar öppnas och innehållet hälls direkt i plastpåse, kartor klipps sönder och läggs i samma kartong. Etikett (namn) rivs bort från förpackningen. Kasserade läkemedel lämnas personligen eller sänds till närapotek i kartong. Läkemedel får inte sparas för att användas till andra.

Narkotikaklassade läkemedel

Narkotika i den enskildes bostad ska förvaras så att ingen obehörig får tillgång till den. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) svarar för rutiner i det enskilda fallet vid behov i samråd med Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Tillförsel, förbrukning och kassation av läkemedel som är klassade som narkotiska skall föras i särskild förbrukningsjournal. En journal per läkemedel. OAS skall tillsammans med annan sjuksköterska kontrollera alla förbrukningsjournaler en gång i månaden, efter behandlingens slut samt vid flytt till annan vårdinrättning. Denna rutin gäller även basförrådets narkotika. Avvikelser skall alltid rapporteras till enhetschef och MAS. Narkotikajournaler rekvireras från apoteket. Förbrukningsjournalen sparas i 3 år på arbetsplatsen då det gäller narkotiska preparat ur basläkemedelsförrådet. Enskild patients förbrukningsjournal sparas i patientjournalen.

Transport av läkemedel i bil

Vid transport av läkemedel och sekretesshandlingar i bil ska nödvändig aktsamhet iakttas under handhavande, förvaring och transport så att ingen obehörig kan komma åt läkemedlen.

 • Nycklar, koder och kort ska förvaras enligt rutin för nyckelhantering.
 • Planera transporten så att den mängd läkemedel som ska levereras kan distribueras utan onödiga stopp och uppehåll. Man bör vara observant på onormala aktiviteter i samband med hantering och lastning av läkemedel i bilen. Transport bör ske under dagtid och utan uppehåll.
 • När man i samband med leverans lämnar en bil innehållande läkemedel får läkemedel (eller dokument som innehåller sekretessuppgifter) inte läggas i bilen synligt för passerande.        
  • Lämnas bilen utan uppsikt ska den vara larmad och låst. 
  • Vid exempelvis lunchrast och dylikt ska inga läkemedel eller dokument lämnas kvar i bilen.
 • Incidenter och andra händelser som kan misstänkas vara brott, till exempel åverkan på bil, stöldförsök eller rån ska polisanmälas omedelbart och rapporteras till säkerhetssamordnare i kommunen.
 • Skulle man råka ut för motorstopp eller olycka får inga läkemedel eller dokument lämnas kvar i bilen.  

Utbyte av läkemedel

Ett utbyte av läkemedel enligt lagen om läkemedelsförmåner innebär inte att ordinationen ändrats. Detta eftersom ett sådant byte sker enligt lag och i enlighet med en av Läkemedelsverket fastställd lista över likvärdiga läkemedel. Det är därför möjligt för en sjuksköterska att själv föra in och även signera ändringen i ordinationshandlingen. Sjuksköterskan svarar också för kontroll av eventuellt utbytta läkemedel i samband med leverans från apotek.

Uthämtning

Uthämtning av läkemedel från apotek ska hanteras av de som verksamheten har utsett.   Saknar patienten pengar för att hämta ut läkemedel på apoteket, ska tjänstgörande sjuksköterska kontakta handläggare på ekonomiskt bistånd för vidare handläggning.

Vid behovs läkemedel

När en person behöver ordinerad vid behovs läkemedel ska en bedömning av sjuksköterska vara gjord. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att lämplig mängd ordinerad vid behovs läkemedel finns tillgänglig på ett patientsäkert sätt. Tänk på att hållbarheten av läkemedlet utanför originalförpackning är maximalt 3 månader.

På läkemedelslistan eller ordinationshandlingen skall det finnas tydliga anvisningar

 • vid vilket tillstånd läkemedlet får ges
 • läkemedlets styrka
 • dosinterma
 • maxdos per dygn Iordningsställt läkemedel eller läkemedel ur originalförpackning som ges vid behov, bör helst inte ges förrän kontakt tagits med tjänstgörande sjuksköterska. För att skydda vårdtagaren från onödigt lidande, till exempel om man inte får kontakt med sjuksköterska, kan läkemedlet ges under förutsättning att man så snart det går meddelar sjusköterskan detta. Överlämnat vidbehovsläkemedel ska dokumenteras på signeringslista.

Överlämnande

I sambad med att läkemedel överlämnas ska kontroll göras så att  läkemedlet ges

 • till rätt person
 • vid rätt datum och tidpunkt
 • rätt läkemedel ges

Medicinen måste vara svald eller intagen innan listan signeras.  

Vid överlämnandet skall patienten få nödvändig information. Till exempel hur och när läkemedlet ska intas, under tungan, till eller mellan måltiderna. Den som överlämnar läkemedlen ska kontrollera mot ordinationshandlingen att rätt antal tabletter finns i påsen eller dosetten. Vid överlämnandet ska ordinationshandlingen finnas tillhands för att också kunna svara på eventuella frågor om medicinerna. För att undvika förväxling bör överlämnande och intag ske i patientens bostad. 

Vid överlämnande och administrering ansvarar man för att

 • kontrollera signeringslista före överlämnandet
 • rätt person får rätt antal läkemedel
 • dosen ges vid rätt tidpunkt
 • kontrollera att rätt antal tabletter finns i påsen eller dosetten
 • ApoDos påse öppnas i samband med överlämnandet
 • läkemedlet tas från dosett i direkt anslutning till överlämnandet
 • överlämnandet signeras direkt efter given dos

Den som signerar överlämnad dos ansvarar för att patienten intagit läkemedlet.

Vid minsta tveksamhet eller problem vid överlämnandet eller intaget ska sjuksköterskan kontaktas.

Sjuksköterkan ansvarar för att signeringslistan är aktuell och förvaras tillsammans med patientens läkemedelslista eller ordinationshandling. Signeringslistor och listan med namnförtydligande av signatur är journalhandlingar och ska medfölja patientens omvårdnadsjournal.

Avvikelsehantering

Samtliga avvikelser gällande läkemedel skall hanteras enligt den lokala instruktionen för läkemedelshantering och rutinen för avvikelsehantering och anmälan enligt Lex Maria. Vid brister orsakade av Apoteket skall Apotekets egen blankett för avvikelserapportering användas. Kopia skall skickas till MAS. Samtliga läkemedelsavvikelser ska skickas till MAS omgående.

Har du frågor?

Om du har frågor om delegering kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som du når via kundcenter eller internkatalogen.

Ordination av läkemedel

Ordination

Läkare, tandläkare, tandhygienist och sjuksköterska med särskild förskrivningsrätt har behörighet att ordinera läkemedel.

Generiska läkemedel

Ett generiskt läkemedel innehåller samma verksamma ämne eller ämnen och i samma mängd som ett originalläkemedel men det säljs under ett annat namn. Apoteket kan byta ut läkemedel mot ett billigare likvärdigt preparat. Det innebär inte att ordinationen har ändrats. Tjänstgörande sjuksköterska ansvar för kontroll av utbytt läkemedel då det kommer från apoteket. Sjuksköterskan ska själv föra in, ändra och signera ändringen på ordinationskortet.

Ordinationshandling

En läkemedelsordination ska innehålla följande uppgifter

 • läkemedlets namn 
 • läkemedelsform
 • styrka
 • dosering
 • administrationssätt
 • tidpunkt för administrering

Kortet eller handlingen ska signeras och det ska framgå vem som ordinerat respektive läkemedel. Endast ett original av ordinationshandlingen får förekomma för att minska riskerna vid hanteringen. Detta original ska finnas hos patienten i anslutning till läkemedlen och följa med patienten vid läkarbesök och liknande. Detta gäller även vid apodos. Dosreceptet ska finnas hos patienten och bytas ut efter varje ny ordination som förs in. All form av ordnationskort är en journalhandling och ska sparas i patientjournalen.

Vid alla oklarheter kring ordinationer ska ansvarig läkare kontaktas.

Ändring

Normalt genomförs ändringar i samband med nästa läkemedelsleverans. Den sjuksköterska som i undantagsfall bryter och gör en ändring i Apodos ansvarar själv för dess innehåll. Varje återförsluten bricka/påse skall av sjuksköterska signeras med datum och namn. Ändringar dokumenteras i omvårdnadsjournalen.  

Uttag

Uttag och iordningställande Läkemedel ska ordineras skriftligt. Om telefonordination sker ska denna bekräftas via fax eller elektronisk överföring. I undantagsfall kan detta ske i efterhand. Sjuksköterskan som tar emot telefonordination ska dokumentera detta i ordnationshandlingen och omvårdnadsjournalen. Där ska anges namnet på den som ordinerat läkemedlet och tidpunkten för ordinationen noteras. 

Naturläkemedel

Om naturläkemedlet är ordinerat av läkare är det att betrakta som hälso- och sjukvård och ska då följa samma riktlinjer som för övriga läkemedel. Naturläkemedel som inte är ordinerade av läkare ska det inte hanteras av sjuksköterska.

Läkemedelshantering

Ansvar vid läkemedelshantering

Apoteket

Apoteket kan ge farmaceutisk rådgivning samt information och stöd i frågor som rör rutiner för läkemedelshantering, sortiment, förvaring, tekniska möjligheter för läkemedelshantering, dosexpedition, vissa förbrukningsartiklar m.m. Apotekets personal expedierar ordinerat läkemedel via recept, ordinationskort eller rekvisitionsblanketter.

Studerande

Sjuksköterskestuderande ska ges möjlighet att iordningsställa och administrera läkemedel under tillsyn av sjuksköterska och på dennes ansvar. Omvårdnadspersonal som är handledare för studerande får inte lämna delegerade arbetsuppgifter att utföras av elever och eller studenter.

Anhörig - närstående

Närståendes insatser grundar sig på frivillighet. Om en närstående vill åta sig att sköta patientens läkemedel krävs att hanteringen bedömts som egenvård av patientansvarig läkare. 

Övrig personal

Vissa arbetsuppgifter när det gäller läkemedelshantering kan sjuksköterskan delegera till annan personal med reell kompetens, om det är förenligt med säkerheten för patienten. Sjuksköterskan har fortfarande kvar det övergripande ansvaret. Personal som utför delegerade arbetsuppgifter är att betrakta som hälso- och sjukvårdspersonal. Om patienten själv har ansvar för sin läkemedelshantering och läkare har beslutat att uppgiften är att betrakta som egenvård, behövs ingen delegering.  

Delegerad personal som ger läkemedel ansvarar för att 

 • titta på signeringslistan att läkemedlet inte är givet
 • kontrollera ordinationshandling
 • rätt person
 • rätt dos
 • rätt tillfälle 
 • rätt sätt 
 • signera efter överlämnande på signeringslistan

Överlämnandet ska signeras för varje typ av dispensering, såsom dosett eller dospåsar, samt för varje beredningsform och klockslag. Utbyte av signeringslistan hos patienten kan utföras av läkemedelsdelegerad personal. Om något är oklart i samband med överlämnande av läkemedel, ordinationshandling eller signeringslista, ska alltid tjänstgörande sjuksköterska kontaktas innan man ger läkemedel.

Vid avvikelse ska sjuksköterska ska alltid kontaktas och rapport skrivas.

Enhetschef

Enhetschefen ansvarar för att det finns personal med den kompetens som behövs för en säker läkemedelshantering och att personalen har kännedom om och arbetar enligt gällande rutiner. Personalen ska fortlöpande få information och utbildning om läkemedelshantering. Avvikelser ska rapporteras, åtgärdas, följas upp och återkopplas enligt rutin.

Enhetschefen ska tillsammans med sjuksköterska i hemsjukvården upprätta lokala instruktioner för läkemedelshantering.

Läkare

Vid all läkemedelsförskrivning ska läkaren bedöma patientens förmåga att klara sin läkeme-delshantering själv eller med hjälp av närstående (egenvård) eller om läkemedelsansvaret bör tas över av sjuksköterska. Läkaren ansvarar för ordination av läkemedel samt uppföljning. För alla patienter med beslutat läkemedelsövertag ska minst en årlig läkemedelsgenomgång utföras. Sjuksköterskan har ansvaret att koordinera planeringen av genomförandet av läkemedelsgenomgången.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ett övergripande ansvar för att riktlinjer för läkemedelshantering är säkra och välfungerande.

Lokal rutin för läkemedelsförråd på Forellen

Lokal rutin för Västra Götalands läkemedelsförråd i hemsjukvårdens lokaler på Forellen. Blanketter och länkar avseende läkemedelsförråd finns längre ner på sidan.

Användning

Läkemedlen i förrådet ska användas när akut behov uppstår antingen genom individuella ordinationer eller genom ordinationer enligt läkares generella direktiv. Läkemedel från förrådet används fram till dess att patienten får läkemedlet med ordinarie leverans från apoteket. Vid akut insättande av behandling mot infektion ska hela kuren antibiotika tas ur förrådet. Ordineras läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen t ex Robinul, tas patientens läkemedel från akutförrådet under hela behandlingsperioden.

Förvaring

Dörren till förrådet är kodad och dörr till narkotikaskåpet är kodad. Endast beställda läkemedel som ingår i sortimentet för akutförråden får finnas i förrådet. Tillförseln av narkotiska läkemedel till läkemedelsförråd och förbrukningen av dessa läkemedel dokumenteras i en särskild förbrukningsjournal. Kylvaror ska förvaras enligt anvisning i kylskåp och temperaturen mätas varje vecka och dokumenteras i protokoll för temperaturmätning.

Ansvarsfördelning

Endast sjuksköterskor i Partille kommun har tillgång till VG-förrådet. Den som har förrådsansvar för VG-förrådet ansvarar för beställningar till förrådet samt för att kontrollera leverans mot följesedel och originalbeställning. Inventering och kontroll av narkotikaklassificerade läkemedel utförs av två sjuksköterskor som inte har ansvaret för rekvisition och förvaring.

Skötsel

 • läkemedlen i förrådet ska vara i fullgott skick 
 • läkemedlen ska vara avsedda att användas inom rimlig tid
 • förvaringen av läkemedlen ska vara på öppna hyllor med god överskådlighet
 • genomgång av förråd ska ske regelbundet

Översyn

Kylskåp

Kylskåp ska vara avfrostat och ha rätt temperatur (2-8°C).

Brutna förpackningar

Kassera överflödiga och för gamla brutna förpacknngar (enligt utgångsdatum el lista över användningstider).

Obrutna förpackningar

Läkemedel i obrutna förpackningar som blivit för gamla ska kasseras. Läkemedlen tas ur sin förpackning. Om läkemedlet finns i en burk hälls innehållet direkt ned i t ex en påse. När läkemedlen finns i kartor, tryck ur läkemedlen eller klipp kartorna direkt ned i påsen.

Fel på läkemedel

Om man hittar läkemedel med till exempel fällning, missfärgning eller dylikt ska apoteket kontaktas.

Kontrollera indragningsskrivelser

Ansvarig för förrådet signerar och sätter in indragningsskrivelser i Apotekspärmen.

Blanketter och länkar

Apotekets mall för beställning av läkemedel till akutförråd

Kommunala akutförråd

Rutin för kommunala akutförråd

Blankett för skötselanvisning av läkemedelsförråd - temperaturkontroll

Vårdgivarstödet

Uttag

Uttag från basförrådet

Läkemedel ska i huvudsak tas från akutläkemedelsförrådet vid

 • akuta tillstånd efter ordination av läkare eller
 • enligt generella direktiv

Med generella direktiv menas ordination av läkemedel som gäller för patienter vid vissa angivna tillstånd. Detta utan att en särskild individuell ordination behöver ges. Vid akut insatt antibiotikabehandling skall hela kuren av antibiotika tas ur akutläkemedelsförrådet och skrivs som redan expedierat för de patienterna som har apodos.

Rutin för kommunala akutförråd

Korttids & växelvård

Korttidsvistelse enligt SoL

Vid korttidsboende eller växelvård skall patienten ha med sig läkemedelsordination  och aktuella läkemedel. Finns det läkemedel delade i en dosett, ska det på baksidan vara angivet vilka läkemedel som finns i dosetten.
 
Biståndshandläggare ska ge denna information om patienten inte är inskriven i hemsjukvården.
 
Läkemedelsövertag beslutas av läkare enligt skriftlig ordination.

Korttidsvistelse enligt LSS

För korttidsvistelse för LSS personkrets där insatsen ges med stöd av 9 § 6. LSS har kommunen har inte hälso- och sjukvårdsansvar enligt 18 § HSL. Det gäller oavsett om korttidshemmet drivs av kommunen eller enskild.

Kolonivistelse och läger för LSS personkrets är också en form av korttidsvistelse. Kommunen har inte heller här hälso- och sjukvårdsansvar enligt 18 § HSL. Skulle personen ifråga ha hemsjukvård i sitt ordinarie boende har kommunens hemsjukvård ansvaret även under korttidsvistelsen.

På korttidsenheten ges läkemedel utifrån vårdnadshavarens instruktioner, så kallad egenvård. Det är vårdnadshavaren som har huvudansvaret för läkemedel. Personalen får bara ge läkemedel enligt överenskommen instruktion. Medicinen ska vara delad i dosett (märkt med namn) eller apodos. På dosetten ska det stå namn på läkemedlet, styrka och ordination. Personalen får inte ändra i dosetten eller ladda den med läkemedel. Ska vistelsen på korttidsenheten vara längre än 7 dagar ska flera dosetter skickas med. Läkemedel på flaska ska vara tydligt märkt med doseringsanvisningar på flaskan. Läkemedel som ges vid behov ska vara tydligt märkta med doseringsanvisning och instruktioner om när läkemedlet ska ges. Även vid behovs medicin kan med fördel delas i en särskild dosett om det är möjligt.

Överlämnande

Patientens medicin ska alltid förvaras på patientens rum i låst skåp. Överlämnandet av medicinen skall ske inne i patientens rum.

Egenvård

Den enskilde och eller närstående ansvarar över ordinerad hälso- och sjukvård men kan behöva praktisk hjälp genom en förlängd arm, det vill säga den personliga assistenten. Det egna ansvaret innebär att veta vilken behandling eller vilka läkemedel som är ordinerade, samt vilka tidpunkter som gäller och hur detta ska ske.
 
I de fall den enskilde eller närstående inte kan ansvara upphör egenvården och legitimerad personal ansvarar över att ordinerad hälso- och sjukvård blir utförd av legitimerad personal och eller delegerad personlig assistent.

Läkemedelsavstämning

Rutiner vid läkemedelsavstämning

Läkemedelsavstämning vid övertaget läkemedelsansvar innebär ett gemensamt strukturerat arbetssätt för att säkerställa en säker och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling i samsyn med patienten. Patientens hela läkemedelsbehandling kartläggs. Avstämningen syftar till att säkerställa att läkemedlens indikationer är aktuella, ger avsedd effekt och att behandlingen är anpassad efter ålder, kön, njurfunktion och sjukdomsbild.

Läkemedelsavstämningen sker vid ett möte mellan patient och behandlingsansvarig personal. Läkemedelsavstämning ska ske 1 gång per år samt 3 månader efter nyinskrivning.  

Ansvar vid läkemedelsavstämning

Läkemedelsavstämning syftar till en så hög överensstämmelse som möjligt mellan läkemedel patienten är ordinerad, är i behov av och använder.

Läkarens ansvar

 • ansvara för och upprätta aktuell läkemedelslista
 • genomföra en medicinskbedömning av patientens hela läkemedelsbehov
 • utvärdera resultatet av överenskomna provtagningar inklusive symtomskattning
 • dokumentera läkemedelsförändringar genom att ange orsak, förväntat resultat samt när och hur uppföljning ska ske
 • dokumentera i journal och åtgärdsregistrera att läkemedelsavstämningen är genomförd

Sjuksköterskans ansvar

 • koordinerar läkemedelsavstämningen genom att bjuda in/ha dialog med ansvariga och berörda parter så att korrekt information finns tillgänglig vid avstämningen
 • symtomskattningar och ordinerade provtagningar utförs inför avstämningen
 • dokumentera avstämningen i omvårdnadsjournalen
 • utvärderingar och uppföljningar av läkemedelsbehandling genomförs

Syfte med läkemedelsavstämning

Alla åtgärder i avstämningen är till för att säkerställa behandlingen i samsyn med patienten. Detta uppnås

 • tydlig ansvarsfördelning mellan berörda parter
 • möte mellan patient och ansvarig personal. Närstående informeras och tillåts att närvara vid förfrågan om patienten samtyckt till detta.
 • avstämning genomförs minst en gång per år samt senast tre månader efter att patienten flyttat till särskilt boende eller fått beslut om läkemedelsövertag
 • inför avstämningen göra en effektiv utvärdering där allas kompetenser tas till vara
 • kartläggning av patientens hela läkemedels behandling inklusive naturläkemedel
 • gå igenom indikationer och utvärderar effekter
 • riskläkemedel och interaktioner identifieras
 • identifiera eventuella oönskade effekter av läkemedelsbehandlingen
 • avstämningen dokumenteras i patientjournal och att aktuell och korrekt läkemedelslista finns upprättad.

Läkemedelsövertag

Övertag av läkemedelshantering

Ansvaret att kontakta förskrivande läkare vid misstanke om att en persons oförmåga att klara sin läkemedelshantering sviktar, ligger hos all personal. Det är läkarens ansvar att ta ställning till om patienten klarar att hantera sina läkemedel självständigt. Sjuksköterskan ska vid behov bistå läkare i utredning och bedömning inför ett beslut om läkemedelsövertag.

Om läkaren bedömer att patienten inte klarar att hantera sina läkemedel självständigt kan ansvaret för läkemedelshanteringen övertas, helt eller delvis, av patientansvarig sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård. Remiss för läkemedelsövertag ska finnas oavsett om patienten bor i ordinärt eller särskilt boende. Läkemedelsövertaget ska dokumenteras i som IVP i Omvårdnadsjournalen, samt även under rubriken Anmärkningar. Det ska framgå vilka delar som ingår i läkemedelsövertaget. Beslutet ska omprövas vid relevant förändring i patientens hälsotillstånd.

Utifrån beslutet av läkemedelsövertag ska sjuksköterskan se till att förvaringen av läkemedel hemma hos patienten är säker genom att låna ut ett läkemedelsskåp.

Nyckelhantering

Rutin för nyckelhantering till medicinskåp

Det är viktigt att förvarningen av läkemedel är säker. Läkemedel skall därför förvaras inlåsta. Förvaring av nycklar till medicinskåp måste ske på ett tillfredsställande sätt. Stor restriktivitet med antalet nycklar skall iakttagas. Om nyckel förkommer skall låset bytas omedelbart.
Nyckel till läkemedelsskåp innehas av sjuksköterska i tjänst och den som erhållit delegering för uppgiften. Endast personal som tilldelats uppgiften att ansvarar för administrering av läkemedlen ska ha tillgång till den enskildes medicinskåp. Saknas säkert utrymme har sjuksköterskan ansvaret för den enskildes mediciner. Nyckel till enskilds medicinskåp ska inte vara samma som nyckel till lägenheten.

Läkemedel som kräver kylförvaring måste förvaras i låst kylskåp utrustat med termometer. Kontrolleras enligt rutin. En mindre mängd läkemedel som används för exempelvis skötsel av sår får förvaras utanför låst förråd om det inte finns risk för förväxling eller obehörig åtkomst. I olåst skåp eller kylskåp kan mindre mängd spolvätskor och liknande förvaras.

Individuell säkerhetsbedömning ska göras av ansvarig sjuksköterska.