Hygienrutiner för kommunal vård- och omsorg i Partille följer de Vårdhygieniska rutinerna för kommunal vård och omsorg i Göteborg och Södra Bohuslän.

Länk till rutinerna finns under rubriken Läs mer på den här sidan. Rutinerna vänder sig till all personal inom kommunal vård och omsorg och är utformade för att kunna tillämpas i särskilda boenden och inom hemsjukvård.           

Basala hygienrutiner för vård- och omsorgspersonal

Den mest betydelsefulla smittvägen är kontaktsmitta, via personalens händer. Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbetet. De ska alltid tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal oavsett yrkeskategori och konsekvent oavsett om det finns en känd smitta eller inte. Alla som arbetar i vården har ett ansvar att känna till och följa basala hygienrutiner. I basala hygienrutiner ingår.

Handdesinfektion

 • handdesinfektion med handsprit ska göras före och efter alla vårdmoment
 • efter handtvätt och när du har använt handskar
 • handtvätt med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga eller känns smutsiga
 • ringar, klocka och armband ska inte användas i det dagliga vårdarbetet

Handskar

 • handskar är för engångsbruk
 • handskar ska användas vid direktkontakt med urin, avföring, blod och sekret

Plastförkläde

 • engångsplastförkläde ska användas vid vårdtagarnära arbete för att skydda arbetskläderna när det finns risk för stänk och kontakt med kroppsvätskor och utsöndringar.  

Personligt hygienansvar inom vård och omsorg

Goda hygienrutiner är den viktigaster åtgärden för att förebygga smittspridning. Vårdpersonal kan överföra smitta via händer och kläder till dem de vårdar. Den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning är att konsekvent följa de enkla basala hygienrutinerna. Vårdrelaterade infektioner kan innebära ett stort lidande för den som drabbas och antibiotikaresistenta bakterier utgör ett stort hot.

För att upprätthålla en god hygienisk standard ska goda hygienrutiner tillämpas av all personal inom vård- och omsorg. Goda hygienrutiner innefattar dels grundläggande basala hygienrutiner men även ett personligt ansvar som arbetstagare.

Handhygien

Använd inte ringar, armband eller armbandsur. Naglarna ska vara kortklippta fria från nagellack och konstgjort material. Sår på händer, trasiga nagelband, eksem kan vara en källa för smittspridning. Vårda händer och skydda sår. Handhygien utgör den enskilt bäst smittoförebyggande åtgärden.

Handdesinfektion

Desinfektera alltid händerna före och efter all kontakt med vårdtagare. Tag rikligt med handdesinfektionsmedel (2-3 milliliter) och se till att spriten kommer åt överallt. Låt händerna lufttorka.

Handtvätt

Tvätta händerna med tvål och vatten när de är synligt eller kännbart smutsiga. Torka med engångshandduk. Gör därefter handdesinfektion.

Handskar

Använd alltid handskar vid kontakt med urin, avföring, blod, sårsekret och andra kroppsvätskor. Kasta handskarna efter användning och desinfektera händerna därefter. Tänk på att förorenade handskar också kan sprida smitta, liksom smutsiga händer.

Hår

Långt hår ska vara uppsatt. Huvudbeklädnad eller slöja ska arrangeras så att den inte utgör en risk att fastna i något eller utgör en öka smittorisk. Denna ska bytas regelbundet och kunnat tvättas i minst 60 grader.

Smycken

Ringar, armband, klockor ska inte bäras i omvårdnadsarbetet. Dessa samlar mikroorganismer och bidrar till smittspridning. Oläkta hål till piercingsmycken utgör en smittkälla. Piercing i ansikte utgör en säkerhets risk att fastna och hör inte hemma i patientnära omvårdnad. Vid hantering av livsmedel får man inte vara piercad.

Arbetsklädsel

De kläder man arbetar i är arbetskläder, egna eller arbetsgivarens. Dessa bör bytas minst två gånger per vecka eller då de blivit våta eller förorenade. Kläder måste tvättas i minst 60 grader. All klädsel ska vara kortärmad i vårdnära arbete, så att handleder och underarmar kan tvättas och sprit desinficeras. Undantag för långärmad klädsel medges inte!

Skyddsutrustning

Plastförkläde, handskar, munskydd, visir och liknande tillhandahållas av arbetsgivare och skall användas då omvårdnadsarbetet så kräver.

Hygienombud

Hygienombudens uppgift är att vara den egna arbetsplatsens kontaktperson i vårdhygieniska frågor. Inom varje område bör finnas ett hygienombud. Hygienombud ska vara informationsansvarig till övrig personal, väcka intresse, entusiasmera och driva hygienfrågorna.

För att säkerställa att gällande hygienföreskrifter följs finns ett självskattningsformulär som kan användas som ett hjälpmedel i det fortlöpande arbetet med hygien. Formuläret är ett hjälpmedel som ger tillfället till delaktighet och reflektion över det egna arbetet. Du hittar det under rubriken dokument på den här sidan.

Har du frågor?

Om du har frågor om hygien kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som du når via kundcenter eller internkatalogen.
 

Hygien och magsjuka

Magsjuka – gastroenterit

När någon i personalen och eller patienter får plötslig diarré eller kräkning bör vinterkräksjuka misstänkas. Det gäller även om det utbryter på natten. Betrakta situationen som allvarlig och vidta åtgärder även om endast en person har insjuknat. Kontakt med ansvarig sjuksköterska ska alltid göras. Sjukdomen är mycket smittsam och kräver snabba åtgärder för att inte spridas. I alla vårdsituationer ska basala hygienrutiner tillämpas oavsett diagnos. Detta gäller all personal. Ha alltid en öppen dialog vid kontakt med andra vårdgivare och berätta om det finns smitta eller risk för.

Vinterkräksjuka

Vinterkräksjukan är väldigt smittsam. En enda person kan smitta ner en hel arbetsplats eller förskola. Vinterkräksjukan sprids på följande sätt:

 • genom direkt eller indirekt kontakt med smittade personer
 • via mat som hanterats av en person som är eller håller på att bli sjuk
 • genom dricksvatten eller mat som sköljts i förorenat vatten och sedan inte kokats, till exempel djupfrysta bär och grönsaker. Calicivirus förstörs vid temperaturer över 70°C, däremot inte vid frysning
 • genom vissa skaldjur som förvarats i vatten, till exempel ostron.

Calicivirus sprids oftast från människa till människa via smittad, kall mat. Smittan kan även spridas via direktkontakt eller via dryck. Till exempel om någon som är smittad hanterar drycken. Om man kräks häftigt kan smittan spridas genom luften i form av små droppar. Calicivirus drabbar alla åldersgrupper, men framför allt äldre barn och vuxna. Barn drabbas mest av kräkningar och vuxna av diarré. För att förebygga smitta är det viktigt med god hygien. Framför allt att tvätta händerna ofta och noga när man varit på toaletten.

 

Rutiner vid magsjuka

 • Läs och arbeta enligt Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän. Du hittar information under rubriken läs mer. Tänk på att beställa hem följande så att det finns på enheten:
 • handskar i storlekarna S, M och L
 • engångsförkläde (för vissa situationer kan man behöva ärmskydd eller långärmat förkläde)
 • munskydd som kan användas tillsammans med visir om det finns risk för stänk
 • punktdesinfektionsmedel Virkon 70 procent (%)
 • alcogel  eller handsprit

Etanolhalt på minst 70 procent (%) rekommenderas om man köper annan handsprit än den man brukar använda. Vill man gå utanför dessa rekommendationer ska handspriten vara godkänd enligt normen EN 1500 för att man skall veta att den har tillräckligt bra effekt.

Checklista

Checklista vid utbrott av magsjuka på grund av misstänkt eller konstaterat Calicivirus hittar du under rubriken blanketter.

Ansvarsfördelning vid magsjuka

Vårdpersonal

Vårdpersonalen ansvarar för att kontakt tas med ansvarig sjuksköterska - gäller dygnet runt.

Sjuksköterska

Sjuksköterskan ansvarar för att:

 • utesluta att det inte finns någon annan naturlig orsak till diarré eller kräkning
 • vid misstanke om vinterkräksjuka ska kohortvård införas (olika personer sköter magsjuka respektive ”friska” vårdtagare). Det gäller dygnets alla 24 timmar!
 • verksamhetschefen och medicinskt ansvarig sjuksköterska,  MAS, informeras vid utbrott
 • sätta upp en skylt i enhetens entrédörr ”magsjuka på enheten, Kontakta personalen”.
 • personal, vårdtagare, städpersonal, vaktmästare, anhöriga med flera informeras om hygienrutiner
 • sjuksköterska ansvarar för att loggboken tas fram och finns tillgänglig för personalen
 • rapportera varje nytt fall till ansvarig läkare och diskutera fortsatta åtgärder 
 • ta kontakt med hygiensköterskan (telefon 073-6889 357) 
 • vid utbrott under natt eller helg så är det omvårdnadsansvarig sjuksköterska, OAS, ansvar att informera MAS nästkommande vardag
 • när utbrottet är över sammanställs en slutrapport tillsammans med enhetschefen som skickas till hygiensköterska och MAS.