Grundutrustning avseende hjälpmedel.

Två olika listor för grundutrustning

Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns flera olika verksamheter med olika syften och inriktningar. Grundutrustning ska finnas inom biståndsbedömda särskilda boende och dagverksamheter. Det ska finnas inredning och utrustning så att miljön motsvarar normala behov för dem som vistas eller bor där. Av den anledningen finns det två olika grundutrustningslistor en med hjälpmedel vid fysisk funktionsnedsättning och en med hjälpmedel vid kognitiv funktionsnedsättning.

Grundutrustning innan individuellt utprovat hjälpmedel

Varje vårdenhet ska vara grundutrustad enligt verksamhetens syfte. Görs bedömningen att patient eller brukare har behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel förskrivs det som personligt hjälpmedel. Kravet på grundutrustning ska vara uppfyllt innan ett personligt hjälpmedel förskrivs.

Köp eller hyr enligt gällande avtal

Grundutrustning ska köpas eller hyras från leverantör enligt gällande avtal, se WINST. I dagsläget har kommunen olika leverantörer beroende på produktområde. All grundutrustning ska märkas upp och registreras innan den används. Nedan följer en tabell över vilken grundutrustning som ska finnas inom de olika verksamheterna.

Grundutrustning per verksamhet

Nedan följer en tabell över vilken grundutrustning som ska finnas inom de olika verksamheterna.

Enhet  Hjälpmedel fysisk   Hjälpmedel kognitiv
Furulunds äldreboende           X  
Jonseredsgårdens äldreboende            X  
Kullegårdens äldreboende           X  
Korttidsenheten           X  
Kvistvägens gruppbostad              X
Hyggesvägens gruppbostad              X
Furumossens gruppbostad              X
Mellbygården              X
Åsvägens gruppbostad              X
Kvarnfallsvägens gruppbostad              X
Soldatängens serviceboende              X
Gryningsvägens korttidshem              X
Daglig verksamhet          X            X

Har du frågor?

Om du har frågor om grundutrustning och hjälpmedel kontakta medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, som du når genom kundcenter eller internkatalogen.

Ansvarsfördelning för hjälpmedel

Enhetschef särskilt boende, korttidsenhet & dagverksamhet

Enhetschef för ovanstående verksamheter ansvarar för att:

 • den grundutrustning som behövs finns på enheten
 • grundutrustningen är i funktionsdugligt skick och att bruksanvisning finns tillgänglig
 • information från tillverkare och myndigheter om de medicintekniska produkterna finns tillgänglig för hälso- och sjukvårdspersonalen och annan berörd personal
 • den personal som arbetar med grundutrustningen har kunskap om; produkternas funktion, risker vid använd av produkterna, hantering av produkterna och åtgärder vid tillbud.

Hjälpmedelsombud

Hjälpmedeslombud ansvarar för att:

 • Tillsammans med enhetschef regelbundet se över att grundutrustning finns i den omfattning som behövs på kort och lång sikt, samt verka för att den används på lämpligt sätt
 • Grundutrustning märks upp, registreras, besiktigas, utrangeras mm utifrån gällande regler och lagstiftning
 • Samla på sig information och kunskap om de medicintekniska produkter som finns i grundutrustningen
 • Sprida den informationen och kunskapen på sin arbetsplats och verka för att den omsätts i praktiken.

Grundutrustningsansvarig

Grundutrustningsansvarig inom äldreomsorg, funktionshinder och korttidsenhet ansvarar för att:

 • Registret för grundutrustning hålls uppdaterat
 • Samordna grundutrustningen i avdelning äldreomsorg.

Enhetschef PartilleRehab

Enhetschef PartilleRehab ansvarar för att fungera som sakkunnig gällande avtal om medicintekniska produkter.

Arbetsterapeut och fysioterapeut

Arbetsterapeut och fysioterapeut ansvarar för att ge råd och stöd vid inköp av grundutrustning.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

MAR ansvarar för:

 • riktlinjer kring grundutrustning gällande hantering, rekonditionering, förebyggande underhåll, dokumentation med mera
 • att åtgärder vidtas gällande säkerhet kring grundutrustning efter rapport från hjälpmedelsfirmor och leverantörer
 • att anmäla negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Läkemedelsverket och tillverkaren.