Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person själv kan utföra eller utför med hjälp av någon annan.

Bakgrund  

En hälso- och sjukvårdsåtgärd är en åtgärd för att medicinskt förebygga, utreda och
behandla sjukdomar och skador. Hälso- och sjukvårdsåtgärder kan efter bedömning av häslo- och sjukvårdspersonal utföras som egenvård. 

Den hälso- och sjukvårdsåtgärd som bedömts som egenvård och den enskilde utför själv, eller med hjälp av någon annan räknas inte som hälso- och sjukvård och omfattas därför inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Däremot är hälso- och sjukvårdens bedömning, planering och uppföljning av hälso- och sjukvårdsåtgärden som bedömts som egenvård att betrakta som hälso- och sjukvård.   

Riktlinjen för egenvård gäller för alla verksamheter inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde i Partille kommun.  

Styrdokument  

 • Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (2009:6), Egenvårdsföreskriften 
 • Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), HSL 
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS  
 • Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 
 • Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL 
 • Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, mellan Västra Götalandsregionen och VästKom -  Socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

Begreppsförklaring      

HSL Hälso- och sjukvårdslag
HSLF-FS Socialstyrelsens föreskrifter 
Journal  Anteckningar och dokument av betydelse för hanteringen av ett ärende och genomförande av insatser 

Legitimerad personal

Personal som erhållit legitimation från Socialstyrelsen för yrken på hälso- och sjukvårdens område
LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska
SAS                          Socialt ansvarig samordnare 
SIP Samordnad Individuell Plan
SoL Socialtjänstlagen
SOSFS Socialstyrelsens föreskrifter 
Vitae Verksamhetssystem för dokumentation 

 Syfte  

Riktlinjen är framtagen för att fastställa ett arbetssätt som innebär att kvalitetssäkra beslut om och utförande av egenvård så att brukare/patient får en god och säker omsorg. Syftet är även att ge verksamheter inom SoL och LSS kunskap om vilka krav de kan ställa på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal vid bedömning om egenvård. 

När hälso- och sjukvårdsinsatsen bedöms som egenvård 

Den behandlande legitimerade yrkesutövaren ska, inom sitt ansvarsområde, bedöma om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Det är alltså hälso- och sjukvården som bestämmer vilken åtgärd som kan utföras som egenvård i varje enskilt fall. Kommunalt legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan endast göra en bedömning om egenvård för vårdåtgärd de själva ordinerat.   

Bedömning av egenvård, vårdåtgärd som brukaren utför själv eller med hjälp av någon annan som inte är hälso- och sjukvårdspersonal får endast göras utifrån bedömning att det är patientsäkert i varje enskilt fall. Förändras förutsättningarna ska bedömningarna omprövas. 

Det går inte att säga generellt vilka åtgärder som utgör egenvård, det beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Enligt egenvårdsföreskriften ska bedömning göras i samråd med patienten utifrån patientens fysiska och psykiska hälsa samt med hänsyn till dennes livssituation i övrigt. Utförandet av egenvården ska ske med god säkerhet och upplevas tryggt av brukare och de som ger hjälpen vid egenvården. Det innebär att resultatet beror på att om brukaren/patienten har förutsättningar att själv klara av att utföra egenvården på ett säkert sätt eller om brukaren/patienten kan instruera någon annan att hjälpa till. 

Den legitimerade yrkesutövaren som gjort bedömningen ansvarar för att informera, planera, dokumentera, följa upp och ompröva egenvården.  

När bedömning om egenvård gjorts ska Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, som är upprättad mellan Västra Götalandsregionen och VästKom följas. Den blankett som medföljer samverkansrutinen ska användas för att dokumentera egenvårdsbedömningen samt den information och instruktion som kravställs. 

Planera egenvården 

Vid planering och utredning inför biståndsbeslut enligt SoL eller LSS bör handläggare undersöka om den enskilde i den ansökta insatsen behöver praktiskt stöd att utföra vårdåtgärd. Om den enskilde inte själv kan utföra vårdåtgärd ska brukare eller närstående kontakta ansvarig legitimerad personal för bedömning om egenvård. Skriftlig bedömning om egenvård ska lämnas till handläggare.  

Egenvårdsbedömningen är ett underlag i utredning av bistånd och planering av verkställighet enligt SoL eller LSS.  

Om patienten behöver stöd och hjälp i samband med egenvården ansvarar den som gjort bedömningen för att planera egenvården tillsammans med den enskilde. Om andra också  berörs av egenvården, exempelvis vård- och omsorgsförvaltningen, ska planeringen göras i samråd även med dem.  

Det ska vara tydligt för alla inblandade vad de ska göra om brukarens/patientens situation förändras, vem som ska kontaktas. Om brukaren/patienten själv ansvarar för egenvården måste det i vissa fall finnas någon annan som kan kontaktas om brukarens/patientens tillstånd försämras och om brukaren/patienten behöver hjälp. Om personal i en verksamhet ska hjälpa till med egenvården är det bra om flera i personalen får instruktioner och kan hjälpa till med egenvården. Vid behov ska verksamheten kalla till en Samordnad individuell plan (SIP).  

Brukaren ska få en kopia av dokumentationen av planeringen. Om brukaren har beviljats eller kommer att beviljas hjälp med egenvården av vård- och omsorgsförvaltningen enligt SoL eller LSS, ska en kopia av dokumentationen av planeringen finnas i brukarens personakt. 

Utföra egenvård 

Om personal ger stöd och hjälp i egenvård sker det i enlighet med Socialtjänstlagen eller LSS. Om det saknas en aktuell egenvårdsbedömning för vårdåtgärd för en brukare som inte kan ta ansvar för åtgärden, ska verksamheten där brukaren befinner sig, efter samtycke kontakta den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som är ansvarig för vårdåtgärden. Medan brukaren/patienten väntar på en egenvårdsbedömning ligger ansvaret för åtgärden kvar på hälso- och sjukvården.  

Personal som utför egenvård ska kunna ge rätt läkemedel vid rätt tidpunkt och även ha kunskap om vad man ska vara uppmärksam på med en brukares/patients sjukdom, symtom, biverkningar. Personalen ska också veta när man ska kontakta någon ansvarig inom hälso- och sjukvården.  

Verksamheterna ska dokumentera om de hjälper till med egenvård och följa riktlinjerna för dokumentation. Genomförandeplanen ska beskriva hur verksamheten praktiskt genomför egenvården.  

Vuxna och egenvård 

Närstående till vuxna personer har inte någon laglig skyldighet att hjälpa till med egenvård. Många närstående vill hjälpa till med egenvård. Den som gör egenvårdsbedömningen måste se till den närståendes situation och väga in behov av stöd och hjälp av hälso- och sjukvården. Om situationen förändras måste den ansvarige inom hälso- och sjukvården göra en ny bedömning utifrån de nya förutsättningarna.   

Om brukaren beviljas en insats från vård- och omsorgsförvaltningen enligt SoL eller LSS ansvarar den legitimerade yrkesutövaren som har gjort den första bedömningen för att

ompröva egenvården. Den som gör egenvårdsbedömningen måste analysera personalens förutsättningar att utföra åtgärden på ett säkert sätt och samråda med vård- och omsorgsförvaltningen. 

Barn och egenvård 

Föräldrar kan många gånger ta ansvar för sitt barns egenvård hemma. Den som gör bedömningen måste vara lyhörd för familjens situation och vilken hjälp och stöd de behöver. När ett barn beviljas en insats från vård- och omsorgsförvaltningen enligt SoL eller LSS måste den legitimerade yrkesutövaren som gjort en första bedömningen ompröva egenvården. Den som gör egenvårdsbedömningen måste analysera personalens förutsättningar att utföra åtgärden på ett säkert sätt och samråda med vård- och omsorgsförvaltningen.  

Vårdnadshavare kan lämna över den faktiska vården och omsorgen till någon annan, men ansvaret för egenvård kan vårdnadshavare inte lämna över utan att den behandlande legitimerade yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården har gjort en ny bedömning.  Vårdnadshavarna kan således inte lämna över ansvaret att t.ex. ge läkemedel utan att ansvarig inom hälso- och sjukvården har gjort en ny bedömning utifrån egenvårdsföreskriften. 

Om mottagaren inte kan utföra egenvården 

Om ansvarig för verksamheten anser att personalen inte kan utföra egenvård på ett säkert sätt måste ansvarig inom hälso- och sjukvården tillsammans med verksamheten komma överens om hur man ska lösa situationen. Det är viktigt att man samarbetar för brukarens bästa. Det är alltid hälso- och sjukvården som bedömer vad som kan utföras som egenvård.   

En åtgärd kan bedömas som egenvård när vårdnadshavare eller närstående utför åtgärden men räknas som hälso- och sjukvård när brukaren befinner sig på till exempel korttids eller läger. 

Lex Maria och Lex Sarah 

Egenvårdsbedömningen görs under yrkesansvar enligt patientsäkerhetslagen. Om patienten drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av vårdskada på grund av bedömningen om egenvård ska det anmälas enligt lex Maria.  

Om någon riskerar att skadas eller skadas i samband med att vård- och omsorgsförvaltningen utför egenvård kan det bli aktuellt att rapportera händelsen enligt lex Sarah.  

Ansvarsfördelning 

Strukturen i ansvarsfördelningen grundar sig på vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem och utgår från ett linjebaserat ansvar. 

Enhetschef 

 • Omedelbart kontakta den hälso- och sjukvårdspersonal som är ansvarig för egenvårdsbedömningen om hen får kännedom om att personalen inte kan utföra egenvården på ett säkert sätt, så att en omprövning kan göras. 
 • Säkerställa att det finns en skriftlig bedömning om egenvård med tillräcklig planering, information och instruktion. 
 • Säkerställa att det är tydligt vem som ansvarar för att kontakt tas enligt instruktion i egenvårdsbedömningen om något händer eller förutsättningar förändras. 
 • Säkerställa att den personal som hjälper brukare har kunskap och kompetens att utföra egenvården enligt planering, information och instruktion. 
 • Säkerställa att omsorgspersonalen följer gällande riktlinje.

Biståndshandläggare

 • Undersöka om brukaren i den ansökta insatsen behöver praktiskt stöd att utföra vårdåtgärd. 
 • Inhämta skriftlig bedömning om egenvård från brukaren. 

Kontaktperson

 • Dokumentera om man hjälper till med egenvård och vad man har gjort.  
 • I genomförandeplanen beskriva hur verksamheten praktiskt genomför egenvården. 

Omsorgspersonal

 • Utföra egenvård enligt planering, information och instruktion. 
 • Meddela ansvarig chef om man inte har förutsättningar att utföra egenvård på ett säkert och tryggt sätt.
 • Rapportera risk för missförhållanden, missförhållanden och avvikelser.
Enhetschef 
 • Omedelbart kontakta den hälso- och sjukvårdspersonal som är ansvarig för egenvårdsbedömningen om hen får kännedom om att personalen inte kan utföra egenvården på ett säkert sätt, så att en omprövning kan göras. 
 • Säkerställa att det finns en skriftlig bedömning om egenvård med tillräcklig planering, information och instruktion. 
 • Säkerställa att det är tydligt vem som ansvarar för att kontakt tas enligt instruktion i egenvårdsbedömningen om något händer eller förutsättningar förändras. 
 • Säkerställa att den personal som hjälper brukare har kunskap och kompetens att utföra egenvården enligt planering, information och instruktion. 
 • Säkerställa att omsorgspersonalen följer gällande riktlinje.

 

Bistånds

handläggare

 • Undersöka om brukaren i den ansökta insatsen behöver praktiskt stöd att utföra vårdåtgärd. 
 • Inhämta skriftlig bedömning om egenvård från brukaren. 

 

Kontaktperson
 • Dokumentera om man hjälper till med egenvård och vad man har gjort.  
 • I genomförandeplanen beskriva hur verksamheten praktiskt genomför egenvården. 

 

Omsorgs

personal 

 • Utföra egenvård enligt planering, information och instruktion. 
 • Meddela ansvarig chef om man inte har förutsättningar att utföra egenvård på ett säkert och tryggt sätt.
 • Rapportera risk för missförhållanden, missförhållanden och avvikelser