Många arbetsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård kräver enligt lagar och författningar kompetens som sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Man pratar då om formell kompetens.

Delegering

Delegering innebär överlåtelse av en medicinsk arbetsuppgift från någon som är formellt och reellt kompetent till någon som saknar formell men har reell kompetens för uppgiften.

Delegering är personlig och tidsbegränsad

Delegering är alltid personlig och man kan inte delegera vidare en delegerad arbetsuppgift. Delegeringsbeslut kan gälla för en enskild namngiven patient eller flera patienter på en enhet eller ett verksamhetsområde. En delegering är alltid tidsbegränsad. Tidsgränsen kan vara för ett enskilt tillfälle eller under en period. Dock längst ett år. Delegeringen ska dras in vid minsta tvivel om reell kunskap, eller om behov av delegering försvinner. 

Formell kompetens

Formellt kompetent innebär att man har legitimation för yrket. Vissa uppgifter kan om de är förenliga med god och säker vård delegeras till annan person med reell kompetens.

Reell kompetens

Med reell kompetens menas att man genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning har lärt sig uppgiften.

Vad kan delegeras av sjuksköterska?

Nedanstående uppgifter kan efter bedömning i det enskilda fallet delegeras till annan befattningshavare med reell kompetens. Det krävs alltid en individuell och professionell bedömning av både behov och lämplighet. För denna bedömning ansvarar alltid den som delegerar.

Delegeringsbeslutet kan gälla för en enskild namngiven patient eller flera patienter på en enhet eller ett verksamhetsområde. Det är sjuksköterskan som avgör hur stort ansvarsområde en personal kan ha. Omfattningen anges på delegationsbeslutet.

 • Administrera (överlämna) ordinerat läkemedel som iordningställts genom dosdispensering av Apotek (Apodos)
 • Administrera läkemedel som iordningställts av sjuksköterska och som inte är avsett för injektion, exempelvis i dosett.
 • Administrera ordinerat läkemedel ur originalförpackning som inte är avsett för injektion enligt följande; tablett, brustablett, resoriblett, mixtur, stolpiller, spray, klysma, rektiol, läkemedelsplåster, vagitorier, ögon- och örondroppar, läkemedel för utvärtes bruk (salva, kräm, gel) inhalations-pulver-lösning.
 • Iordningsställa (ta fram, uppmäta) och administrera vid behovsmedicin enligt ordination
 • Iordningsställa och administrera injektion av insulin med insulinpenna vid stabilt p-glucosvärde
 • Fördela apodos
 • Utbyte av patientens dosrecept
 • Utbyte av signeringslista
 • Kontroll av p-glucos
 • Såromläggning enligt instruktion av sjuksköterska
 • Lindning av ben
 • KAD spolning och omkuffning
 • Kontroll av puls, blodtryck och temp
 • Byte av uribag vid urostomi
 • RIK (ren intermittent kateterisering)(ska delegeras för enskild patient med namn och personnummer)
 • Stomiskötsel; byte av stomiplatta och stomipåse
 • Sondmatning via peg/Witzelfistel/MicKey (ska delegeras för enskild patient med namn och personnummer)
 • Sugning av munhåla och övre del av trachealtub
 • Oxygenbehandling, behandling med syrgastub alternativt koncentrator, byte av mask/grimma
 • Övrigt efter överenskommelse med MAS

Den som beslutat om delegering ska bevaka att den delegerade arbetsuppgiften fullgörs på ett sätt som är förenligt med god och säker vård. Delegeringar av hälso- och sjukvårdsuppgifter ska göras utifrån ett helhetsperspektiv på patientens behov så att inte patientsäkerheten försämras. Om detta inte är fallet eller om uppgiften inte utförts enligt överenskommelse, sakkunnigt och omsorgsfullt ska delegeringsbeslutet omedelbart omprövas eller återkallas.

Vad kan delegeras av arbetsterapeut och fysioterapeut?

 All vård och omsorg ska genomsyras av ett rehabiliterande förhållningssätt. Arbetssättet innebär att man tar tillvara det individen klarar i de olika vardags-aktiviteterna och att man arbetar med delaktighet i så stor utsträckning som möjligt. Rehabiliterande förhållningssätt ska inte delegeras.
 

Detta kan inte delegeras

Följande arbetsuppgifter måste utföras av arbetsterapeut eller fysioterapeut och kan inte delegeras:

 • Undersökning
 • Bedömning
 • Uppföljning
 • Utvärdering
 • Dokumentation

Detta kan delegeras efter individuell bedömning

Nedan angivna arbetsuppgifter kan, efter bedömning i det enskilda fallet, delegeras till annan personal med reell kompetens. Delegeringen ska ske enligt författningen om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) och enligt instruktion för enskild vårdtagare.

 • behandling/träning av funktioner/förmågor utifrån arbetsterapeut och/eller fysioterapeutbedömning
  • funktionsträning
  • förflyttningsträning
  • handträning
  • andningsgymnastik
  • kontrakturprofylax
  • träning i personlig vård
  • träning i boendeaktivitet
 • ödemprofylaktiska åtgärder, kompressionsbehandling
 • värme/kyla-behandlin
 • påtagning av ortoser då det bedöms föreligga risk för felanvändning
 • apparatbehandling till exempel TENS, ultraljud
 • hjälpmedelsanvändning förenat med särskild risk
 • anpassning och inställning av förskrivet hjälpmedel 
 • inlärning av hjälpmedelsanvändning

Övrigt

Delegering kan ske inom den egna organisationen eller över en verksamhets- eller vårdgivargräns. Samråd mellan arbetsterapeut/fysioterapeut, enhetschef och den som ska få arbetsuppgiften ska alltid ske innan delegering. Det förutsätts att delegering inte sker för att lösa organisatoriska problem (till exempel personalbrist eller av ekonomiska skäl).

Återkallelse och upphörande av delegeringsbelut

Vid minsta tvivel om reell kompetens uppstår ska delegeringen dras in. Om behovet av delegation försvinner ska även delegeringsbeslutet upphävas. Beslut om återkallelse ska dokumenteras. Lämnar den som fattat delegationsbeslutet sin tjänst upphör delegationen att gälla.

Egenvård

I vissa fall kan en hälso- och sjukvårdsåtgärd utföras som egenvård. Med egenvård menas i detta sammanhang en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad personal bedömt att en person kan utföra själv eller med hjälp av personal eller närstående.

Har du frågor?

Om du har frågor om delegering kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS eller medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, som du når via kundcenter eller internkatalogen.

I menyn längre ner på sidan finns information om vad som gäller för ansvarsfördelning vid delegering, förutsättningar för delegering samt hur delegering ska dokumenteras. Det finns separat information som gäller för sjuksköterskor respektive för arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

 

Mer om delegering

Ansvarsfördelning sjuksköterskor

Den som delegerar ansvarar för att

 • arbetsuppgiften som skall delegeras är klart definierad
 • noggrant överväga om det är förenligt med patientens hälsotillstånd och säkerhet
 • försäkra sig om att mottagaren har teoretiska och praktiska kunskaper för uppgiften
 • informera och samråda med berörd enhetschef
 • om man avser att delegera över verksamhets- eller vårdgivargränser först samråda med mottagarens arbetsledning
 • inte delegera arbetsuppgifter mot någons vilja
 • kontinuerligt följa upp delegering genom handledning och utbildning
 • kontinuerligt och minst varje månad följa upp signeringslistan och därmed att uppgiften är utförd
 • en icke utförd uppgift är att betrakta som en avvikelse och avvikelserapport skall skrivas

Den som tar emot delegerad uppgift ansvarar för att

 • upplysningar som han/hon lämnar om sin kompetens är riktiga
 • arbetsuppgiften utförs på ett korrekt sätt
 • delegerade uppgifter dokumenteras som utförda på en signeringslista som är journalhandling
 • kontakta ansvarig sjuksköterska om arbetsuppgiften inte kan utföras
 • omedelbart anmäla till ansvarig sjuksköterska om patient i samband med hälso- och sjukvård skadats eller utsatts för risk att skadas
 • inte överlåta den delegerade arbetsuppgiften till någon annan
 • kontakta den som utfärdat delegeringen i god tid innan delegeringen upphör

Enhetschefen ansvarar för att

 • det finns personal i tjänst som kan utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter när sådana är delegerade
 • sjuksköterskan i god tid får kännedom att nytillkommen personal behöver delegation 
 • det finns tid avsatt för att utföra delegerade arbetsuppgifter
 • det finns tid avsatt för utbildning av personal som ska få delegering för hälso-och sjukvårdsuppgifter
 • hålla sig underrättad om vilken personal som har delegering för att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter

Förutsättning sjuksköterskor

Delegering ska ske i samverkan mellan hälso- och sjukvårdspersonal och enhetschef. Ingen är heller tvungen att ta emot en delegering om man anser sig sakna kompetens och förmåga att utföra arbetsuppgiften. Det är sjuksköterskans egen bedömning om en uppgift skall delegeras utifrån gällande lagstiftning och lokala riktlinjer.

Delegering kan ske när det från ett helhetsperspektiv bättre svarar mot patientens behov och under förutsättning att det är förenligt med god och säker vård. Delegering får inte användas för att lösa brist på personal, av slentrian eller av ekonomiska skäl.

Det är bara den som har formell kompetens som kan delegera sin arbetsuppgift till en person med reell kompetens. Delegeringen är personlig och kan inte vidaredelegeras. 

Ansvarsfördelning arbetsterapeut och fysioterapeut

Undersköterska och eller omvårdnadspersonal som erhåller delegering:

 • har ett personligt ansvar för utförandet av den delegerade uppgiften och räknas under utförandet som hälso- och sjukvårdspersonal
 • ska bekräfta för arbetsterapeuten/sjukgymnasten att han/hon har tillräcklig kompetens för att utföra uppgiften
 • ska tala om när tiden för delegeringsbeslutet närmar sig slutet

Arbetsterapeut eller fysioterapeut

 • identifierar behov av delegering av medicinska arbetsuppgifter och avgör när och om delegering kan ske i det enskilda fallet. Beslut om delegering görs i samråd med delegatens enhetschef
 • anger för delegeringsmottagaren den arbetsuppgift som delegeringen avser. Går igenom de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs samt lagar och författningar
 • försäkrar sig om att mottagaren har tillräckliga kunskaper för uppgiften.
 • tydliggör att en delegerad arbetsuppgift inte får delegeras vidare
 • bedömer att delegeringsmottagaren har tillräcklig utbildning och erfarenhet för uppgiften och utfärdar delegering
 • gör en utvärdering av delegeringen inom 3 månader vid ny delegering av medicinsk arbetsuppgift
 • ansvarar för att delegeringen förnyas när tiden för delgeringsbeslutet tar slut..Om arbetsterapeuten eller fysioterapeuten avslutar sin anställning upphör delegeringen att gälla

Enhetschef - särskilt boende och eller ordinärt boende

 • ansvarar för att det finns personal i tjänst som kan utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter när sådana är delegerade
 • ansvarar för att det finns tid avsatt för att utföra delegerade arbetsuppgifter
 • ansvarar för att det finns tid avsatt för utbildning av personal som ska få delegering för hälso- och sjukvårdsuppgifter
 • håller sig underättad om vilken personal som har delegering för att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.
 • medicinskt ansvarig för rehabilitering är ytterst ansvarig för att delegeringsbeslut gällande uppgifter i hälso- och sjukvård är förenliga med en god och säker vård för patienten