Partille kommun har kundval inom hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Här hittar du som vill bli utförare information om ansökan och vilka krav som kommunen ställer för godkännande. För dig som redan är godkänd utförare finns information om kommunens riktlinjer, blanketter och annat som du behöver känna till.

Du som vill bli utförare

För att bli godkänd som utförare ska du uppfylla alla de krav och villkor som kommunen ställer. Vi ställer bland annat krav inom områdena kompetens, kvalitet, dokumentation, arbetsrätt, ekonomisk stabilitet och samverkan. Du hittar Partille kommuns uppdragsbeskrivning och krav för utförare av hemtjänst under rubriken dokument på den här sidan.

Så ansöker du att bli utförare

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka in det tillsammans med de bilagor som efterfrågas. Du kan ansöka när du vill. Godkännande av utförare sker löpande. Om du har frågor om ansökan är du välkommen att kontakta kommunens kundvalssamordnare via kundcenter, se knapp högst upp på sidan.

Du kan avgränsa din ansökan

Du kan ange ett kapacitetstak, alltså en övre gräns för hur många timmar hemtjänst ditt företag kan utföra per månad. Godkänd utförare garanteras inte någon volym eftersom det är brukaren som väljer utförare.

Så hanteras din ansökan

Efter att din ansökan har handlagts kommer du att få besked om kommunens beslut inom en månad. Under semestertiden juni - augusti är handläggningstiden två månader. När ditt företag har blivit godkänt ska avtal tecknas så fort som möjligt. Godkännandet upphör att gälla om inte avtal tecknats inom en månad om dröjsmålet beror på dig. Kommunen tecknar avtal med samtliga utförare som uppfyller ställda krav och villkor men garanterar inga volymer.

Du som är godkänd utförare

Du som har blivit godkänd som utförare ska löpande ta del av den information som behövs för att fullfölja uppdraget. 

Kommunens riktlinjer och rutiner ska följas

Som utförare ska du följa kommunens riktlinjer och rutiner för kommunal hälso- och sjukvård och social omsorg som du hittar här. Övriga aktuella riktlinjer för utförare hittar du i under rubriken "dokument för utförare" på den här sidan. Samma krav som gäller för externa utförare gäller för den kommunala hemtjänsten.

Blanketter och underlag

Du som har blivit godkänd som utförare ska varje månad redovisa till kommunen antal timmar beställd tid, minustid och extratid som ditt företag har utfört. Redovisning ska alltid göras på kommunens blanketter för utförare in om hemtjänst nedan: 

Fakturerad tid - sammanställning

Ärendeförfrågan till PartilleRehab

Dokumentationsombud för externa utförare

Stimulansmedel 2018

På uppdrag av regeringen fördelar Socialstyrelsen medel till kommunerna för att öka
bemanning inom äldreomsorgen. För 2018 har Partille kommun tilldelats 6 134 736 kronor i stimulansmedel. Medlen fördelas mellan utförarna enligt en fördelningsram som grundar sig på andel beställda hemtjänsttimmar. Alla utförare av hemtjänst inom Partille kommun erbjuds nyttja medel enligt fördelningsramen. För att beviljas medel finns både ska-krav och bör-krav från Socialstyrelsen som du kan läsa om här.

Ansökan om att ta del av stimulansmedel ska inkomma till vård- och omsorgsförvaltningen senast 9 mars 2018 och ska skrivas i särskild mall/blankett.

Utbildning inom vård- och omsorg

Som godkänd utförare av hemtjänst i Partille har du och dina anställda möjlighet att delta i kommunens interna utbildningar inom vård- och omsorg. Ditt företag betalar samma avgift för utbildningen som de kommunala enheterna gör. De flesta internutbildningarna är kostnadsfria. Aktuella internutbildningar som är öppna för externa utförare hittar du längre ner på sidan.

Internutbildning

Konflikthantering enligt Durewallmetoden - beskrivning

Durewallmetoden är en effektiv, principbaserad, flexibel och ergonomisk metod för självskydd/konflikthantering som bygger på en humanistisk inställning och ett etiskt förhållningssätt. Konflikthanteringen är till för all personal och har som syfte lära ut ett bra bemötande och ett gott förhållningssätt till de personer vi vårdar och har omsorg om.

Människan i centrum

Ett motto lyder "människan i centrum". Det innebär att både personalens och vårdtagarens välbefinnande står i fokus. En person som är utåtagerande, hotfull eller våldsam är en människa som man ska bemöta på ett sätt som minskar aggressionen samtidigt som man skyddar både sig själv ochangriparen.

Syfte

Syftet med utbildningen är att man ska få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en hotfull eller våldsam situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika och bemöta hotfulla beteenden. Om en vådsam situation uppstår ska man ha fått kunskaper för att kunna skydda sig själv, sin kollega eller andra personer utan att använda sig av onödigt våld eller kränka angriparen

Mål

Målen med utbildningen är:

 • Ett bättre bemötande och förhållningssätt
 • Att få en trygg personal, vilket ger en lugnare atmosfär och därmed en bättre arbetsmiljö
 • Färre skador och sjukskrivningar
 • Minskad oro på avdelningen.

Grundutbildning i konflikthantering enligt Durewallmetoden

2-dagars grundutbildning

Det här är en utbildning för dig som inte deltagit i någon tidigare utbildning i Durewallmetoden för konflikthantering och vårdande skyddstekniker. 

Målen med utbildningen

 • Ett bättre bemötande och förhållningssätt 
 • Att få en trygg personal, vilket ger en lugnare atmosfär och därmed en bättre arbetsmiljö
 • Färre skador och sjukskrivningar
 • Minskad oro

Vi rekommenderar oömma kläder

Detta är till stor del en praktisk utbildning där man lär sig genom att öva. Ta därför på dig oömma kläder och bra skor så att träningstillfällena blir så optimala som möjligt.

Datum och tid

 • 3 och 5 april, klockan 8-14.30 båda dagarna
 • 25 och 26 april, klockan 8-14.30 båda dagarna

Förmiddagsfika, lunch och kaffe på maten ingår.

Plats

Alla kurser hålls i Samlingssalen på Kullegårdens äldreboende, Röliden 31 i Sävedalen.

Anmälan

Anmälan görs per e-post till lena.jakobsson@partille.se

 

För alla kurstillfällen gäller minst 8 anmälda deltagare och maximalt 12 anmälda. Bekräftelse om plats eller meddelande om inställd utbildning skickas per e-post en vecka före respektive kurstillfälle

Fortsättningsutbildning i konflikthantering enligt Durewallmetoden

Halvdags fortsättningsutbildning

Vidareutbildning för dig som vill repetera och lära mer om Durewallmetoden. Utbildingen omfattar en halv dag.

Målen med utbildningen

 • Ett bättre bemötande och förhållningssätt
 • Att få en trygg personal, vilket ger en lugnare atmosfär och därmed en bättre arbetsmiljö
 • Färre skador och sjukskrivningar
 • Minskad oro

Vi rekommenderar oömma kläder

Detta är till stor del en praktisk utbildning där man lär sig genom att öva. Ta därför på dig oömma kläder och bra skor så att träningstillfällena blir så optimala som möjligt.

Datum och tid

18 april klockan 8-12
20 april klockan 13-17
24 april klockan 13-17
27 april klockan 13-17

För- eller eftermiddagsfika ingår.

Plats

Alla kurser hålls i Samlingssalen på Kullegårdens äldreboende, Röliden 31 i Sävedalen.

Anmälan

Anmälan görs per e-post till lena.jakobsson@partille.se

För alla kurstillfällen gäller minst 8 anmälda deltagare och maximalt 12 anmälda. Bekräftelse om plats eller meddelande om inställd utbildning skickas per e-post en vecka före respektive kurstillfälle

Delegeringsutbildning

Från och med februari kommer hemsjukvården inte längre att erbjuda delegeringsutbildning för omsorgspersonal. I stället ska all omsorgspersonal i Partille kommun som från och med februari ska få delegering för läkemedelsöverlämnande och insulin göra webbutbildningen "Jobba säkert med läkemedel" som är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det gäller även för omsorgspersonal anställd hos externa utförare av hemtjänst inom kundvalet. Länk till webbutbildningen finns på sidan Delegering på partille.se

Läs rutinen först

Läs igenom rutinerna för delegering under rubriken Rutiner och webbutbildning på sidan. Länk till webbutbildningen finns i rutindokumentet.
När personalen har gjort utbildningen på webben och visat upp godkänt diplom ska sjuksköterskan kontaktas för teoretisk och/eller praktisk utbildning som tidigare. För frågor kontakta kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska ulla.wessman@partille.se