När kommunens verksamheter behöver köpa, hyra eller på annat sätt anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genomför vi så kallade offentliga upphandlingar. De görs för att hushålla med våra skattemedel och tillvarata konkurrensen på marknaden.

Kommunens upphandlingsenhet

Upphandlingsenheten arbetar uteslutande med frågor om upphandling och inköp i Partille kommun. Kontakta enheten via Partille kundcenter.

Pågående upphandlingar

Partille kommuns upphandlingar annonseras ut på upphandlingar.nu. Där kan du hämta kommunens förfrågningsunderlag för att kunna lägga anbud i någon av våra upphandlingar. Kommunen gör cirka 20 egna upphandlingar varje år. Vi deltar även i samordnade upphandlingar med andra inköpscentraler. Till exempel via Upphandlingsbolaget i Göteborgs stad, Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) inköpcentral Kommentus och Statens inköpscentral Avropa vid Kammarkollegiet. Vi gör cirka 40 sådana upphandlingar årligen.

Lagstiftning

Upphandlingar och inköp som kommunen gör regleras främst av lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen reglerar hur myndigheters upphandlingar ska gå till och den gäller i alla EU-länder. Enligt lagen ska valet av leverantör ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Det får inte förekomma lojalitet mot det egna landets leverantörer eller tidigare leverantörer. Alla oavsett nationellt ursprung, har möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling. Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket har bra information om vad som gäller vid upphandlingar.

Bli leverantör till kommunen

För att kunna bli uttagen som leverantör till Partille kommun måste du lämna in anbud i en upphandling som du är intresserad av. I förfrågningsunderlaget till upphandlingen står det skrivet hur ett anbud ska se ut, vad det ska beskriva och vilka uppgifter det ska innehålla. Ditt anbud måste innehålla det som anges i förfrågningsunderlaget. När anbudstiden är slut bedöms alla anbud som skickats in i rätt tid. Förfrågningsunderlaget talar även om hur anbuden ska bedömas. Efter bedömningen tas beslut om vem eller vilka som kan bli leverantör/er.

Ramavtal

Om flera av kommunens verksamheter har ett återkommande behov av samma vara eller tjänst upphandlas ett ramavtal om leveranser av varan eller tjänsten från en leverantör under en bestämd tidsperiod. Till exempel kan det gälla fönsterputsning av kommunens fastigheter, inköp av kontorsmaterial och kontorsmöbler till kommunens lokaler och olika konsulttjänster. Ett ramavtal får inte löpa längre än fyra år. Därefter måste det konkurrensutsättas på nytt om behovet av varan eller tjänsten fortfarande finns.

Direktupphandling

När det gäller upphandlingar till ett lågt värde kan kommunen vända sig direkt till företag med en offert gällande ett tänkt uppdrag utan att först annonsera via Upphandlingar.nu. Det kallas för direktupphandling. Då en upphandlings värde ligger under den av Riksdagen satta beloppsgränsen (tröskelvärdet) för direktupphandling kan kommunen göra undantag från LOU:s krav på annonsering och öppen konkurrens. Beloppsgränsen justeras vartannat år. Aktuella tröskelvärden kan du läs på konkurrensverkets webbplats.

Konkurrensutsatt verksamhet

När en kommun prövar om en annan part helt eller delvis kan utföra kommunalt finansierad verksamhet kallas det att vi konkurrensutsätter verksamheten. Det innebär att vi erbjuder privat företag, föreningar eller kooperativ möjligheten att driva verksamheten i egen regi. Exempel på konkurrensutsatt verksamhet kan vara färdtjänst, sophantering och vinterväghållning som lagts ut på entreprenad, kundval inom hemtjänst och förskola och pedagogisk omsorg i enskild regi.

Syftet med att konkurrensutsätta vår verksamhet är att bredda antalet utförare. Det kan i sin tur bidra till bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet för både kommunen och våra invånare. Upphandlingar av konkurrensutsatt verksamhet regleras främst av lagen om offentlig upphandling, LOU. Men inom vissa verksamheter med så kallat valfrihetssystem tillämpas andra lagar. Till exempel regleras kundval inom hemtjänst av lagen om valfrihetssystem, LOV och valfrihetssystem i förskola och skola av skollagen.

Kommunal verksamhet på entreprenad

Kommunen ska erbjuda kommuninvånare vissa tjänster som kan underlätta deras vardag. Till exempel har kommunen ansvar för det finns färdtjänst, skolskjuts, transport av hushållsavfall, och vinterväghållning. Men kommunen kan välja att upphandla tjänsterna av andra företag. Det vill säga att man lägger ut en verksamhet på entreprenad till ett uppdragsföretag. Kommunen upphandlar då oftast ett ramavtal som annonseras via upphandlingar.nu.

Lagen om valfrihetssystem, LOV

Lagen kom till för att öka valfriheten inom stöd, vård- och omsorgstjänster. Det är varje kommun som beslutar om valfrihetssystem ska införas och inom vilka områden, vilka krav som ska ställas och hur ersättningen ska utformas. Partille kommun har kundval inom hemtjänst. Det innebär att personer som fått hemtjänst beviljad, själva kan välja om de vill anlita den kommunala hemtjänsten eller en extern utförare. Information för dig som vill bli utförare inom hemtjänst.

Valfrihetssystem inom förskola och skola

Elever och föräldrar har enligt skollagen möjlighet att välja fristående förskolor och skolor vid sidan av de kommunala förskolorna och skolorna. I Partille finns flera förskolor i enskild regi och en skola i enskild regi.

Vem som helst kan ansöka om att starta och driva fristående förskola och pedagogisk omsorg i Partille kommun. Verksamheten måste uppfylla kraven i skollagen och i gällande läroplaner. Den måste också följa regler i miljöbalken och livsmedelslagen. Dessutom granskar kommunen regelbundet verksamheten. Precis som kommunalt drivna förskolor, får förskolor i enskild regi ekonomiskt bidrag från kommunen. Därutöver sköter de enskilda förskolorna sin egen budget, tar in föräldraavgifter och hanterar sin egen platskö. Kontakta utbildningsförvaltningen via Partille kundcenter för information om hur du startar och driver förskola och pedagogisk omsorg i enskild regi.

För att starta en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem behövs tillstånd från Skolinspektionen. Kontakta Skolinspektionen för mer information och sök tillstånd via deras webbplats.